Nuttige tips

Als de kwaliteit van een vertaling uiteraard voornamelijk afhangt van onze tussenkomst, kunt u er beduidend toe bijdragen door een goede voorbereiding vooraf en een goede feedback achteraf, en door bereikbaar te blijven gedurende de uitvoering.

Hierna volgen enkele tips die niet alleen de vertaling doch eveneens uw content management kunnen ten goede komen:

Integreer de vertalingfase in uw processen

Door ze in een vroeg stadium van uw aanmaak- en beheerproces te plannen en een marge in te bouwen voor onvermijdelijke onvoorziene omstandigheden, is het mogelijk haalbare termijnen op te zetten en de meerprijs voor dringende uitvoering te vermijden.

Valideer de inhoud voor vertaling

Start de vertalingfase slechts op definitieve, nagelezen, verbeterde en door het management en/of andere betrokken partijen goedgekeurde inhoud. Indien het document in revisiemodus bewerkt werd, valideer de aangebrachte wijzigingen alvorens het ter vertaling door te zenden.

Start de vertaling voor het vormgeven

Een document dat bestemd is voor verspreiding in meerdere talen vormgeven voor de vertaling ervan is steeds riskant. Al naar gelang de taal kan de lengte ervan inderdaad aanzienlijk schommelen, en wel tot 20 à 30% in bepaalde gevallen! Men noemt dit "uitzetting". Deze uitzetting kan zowel voor de vertaler als voor de graficus of de ontwikkelaar van software of websites problematisch zijn (bijv.: footer → pied de page).

Verzorg het brondocument voor de vertaling

Zorg ervoor dat de correcte taal ingesteld is voor uw brondocument, en voer een volledige spellingcontrole uit om zoveel als mogelijk eventuele drukfouten, leestekenfouten, onnodige tabulaties, overtollige spaties enz. te verbeteren. Visualiseer te dien einde uw document met weergave van de paragraaf-eindetekens (¶) in uw gebruikelijke tekstverwerker.
Indien het niet mogelijk is uw tekst te laten vertalen voor de bladopmaak ervan (zie voorgaande tip), vermijd zoveel als mogelijk de opmaak van fragmenten van uw document door (opeenvolgende) wijzigingen van de "normal" stijl, en geef steeds de voorkeur aan (standaard of aangemaakte) "stijlen".
Gebruik insprongen en definieer tabulaties in plaats van opeenvolgende spaties voor het verticaal uitlijnen van tekstfragmenten;

Kies de juiste toepassing

Excel® is geen tekstverwerker en Word® is geen rekenblad.

Knip/plak op "schone" wijze

Vooral tussen verschillende toepassingen (bijv. van een webpagina, een e-mailprogramma, een rekenblad of presentatie naar een tekstverwerker), doch ook tussen verschillende bestanden binnen eenzelfde toepassing, vermijd het gewone "plakken", dat de structuur van uw bronbestand kan aantasten door slecht gevormde componenten, en geef steeds de voorkeur aan "schoon plakken" (bijv. in Word®: Bewerken > Plakken Speciaal > Tekst zonder opmaak).

Geef de wijzigingen aan in opeenvolgende versies

Zorg ervoor op duidelijke wijze (bijvoorbeeld door een kleur van lettertype of benadrukking) de gewijzigde delen aan te geven wanneer u ons de vertaling toevertrouwt van een nieuwe versie van een voordien al vertaalde tekst. Zodoende wordt vermeden de hele tekst te moeten behandelen (en aanrekenen).

Documenteer ons (vooraf)

Denk eraan, wanneer u ons het definitieve te vertalen document zendt, om ons ook zo volledig mogelijk te documenteren, om zodoende de samenhang, de terminologie en wendingen eigen aan uw bedrijf / sector te garanderen. Daar wij C.A.T. hulpmiddelen gebruiken (zie Veelgestelde Vragen), die over de tijd aangevuld worden, zal dit "geheugen" aldus verrijkt worden voor een betere kwaliteit.
Nuttige elementen die ons kunnen bezorgd worden, als ze bestaan, zijn bijvoorbeeld:

  • voorgaand origineel & goedgekeurde vertaling (indien verstrekt door een andere verlener);
  • bedrijfseigen woordenlijst;
  • terminologische referenties;
  • technische referenties;
  • wettelijke referenties;
  • juridische bronnen;
  • volledige betekenis van gebruikte afkortingen;
  • enz.
Feedback

Om dezelfde redenen als hierboven is uw feedback na levering zeer nuttig, omdat het ons toelaat onze hulpbestanden te onderhouden en bij te werken om u nog beter te kunnen dienen.

Blijf bereikbaar

Het is niet aangeraden opdrachten toe te wijzen aan externe uitvoerders tijdens uw afwezigheid.
Dit zal de betrokkene elke contactmogelijkheid ontnemen om u zijn technische, praktische of verduidelijkingvragen voor te leggen.