Veelgestelde Vragen

Hoe verloopt een vertaling?

Het typische verloop van een vertaling houdt volgende stappen in:

 • opmaak van een bestek: definitief en bindend, zowel op vlak van prijs als van duurtijd, wanneer het te vertalen document ons in een gebruikelijk desktopformaat geleverd wordt, geschat in de andere gevallen;
 • planning: in functie van het tijdstip van ontvangst van het akkoord, toevoeging van de aanvraag aan het werkschema;
 • voorbereiding: nakijken, verbeteren, zuiveren en verbeteren van het te vertalen document door het instellen van de juiste taal, het opruimen van letter- en leestekenfouten, onnodige tabsprongen, chaotische insprongen enz. en het toepassen van de meest gepaste opmaakstijlen om te kunnen werken op een zo zuiver mogelijke basis. Indien nodig, extractie van tekstelementen uit illustraties, tekstvelden, tekeningen, animaties enz. evenals uit kop- en voettekst. In geval het brondocument geen standaard desktopbestand is, worden deze stappen voorafgegaan en deels vervangen door het scannen en de OCR (optische karakterherkenning);
 • documentatie: in geval van omvangrijke opdrachten, documentaire opzoekingen om het vertaalgeheugen te voeden door beroep te doen op alle mogelijke bronnen (reglementen, wetteksten, normen, richtlijnen, referentiewerken, wetenschappelijke en technische publicaties…);
 • vertaling: vertalingen van alle tekstelementen met behulp van een CAT-applicatie (zie hierna);
 • proeflezen: meerdere (koude) proefleesbeurten van de vertaling, eerst vergelijkend met de brontekst om de juistheid en volledigheid te verzekeren, en daarna zonder de brontekst om de vlotheid en leesbaarheid van de vertaling, evenals de aanpassing ervan aan het doelpubliek, te optimaliseren;
 • kwaliteitscontrole: controle van de instelling van de juiste taal, nakijken van spelling en zinsbouw, controle van volledigheid om te verzekeren dat alles werd vertaald, controle van coherentie met de terminologie zowel als doorheen de tekst;
 • levering: verzending van de vertaling, indien nodig vergezeld van een rapport indien te verbeteren incoherenties of fouten werden vastgesteld in het origineel, en boeken (of factureren) van de tussenkomst;
 • nazorg: bewerken / verbeteren van de TM van de CAT-applicatie op basis van uw feedback, om de pertinentie van latere tussenkomsten te verbeteren.

Terug naar top

Wat is een CAT-applicatie?

C.A.T. staat voor "Computer Aided Translation". Men mag een CAT-applicatie niet verwarren met automatische vertaling. Om te vereenvoudigen is een CAT-applicatie een programma dat terwijl de vertaling vordert elke TU (translation unit - vertaaldeel, doorgaans een zin) in een database opslaat, TM (translation memory - vertaalgeheugen) genoemd, en voor elke nieuwe TU dit vertaalgeheugen ondervraagt, om voordeel te halen uit de herhaling van woorden, uitdrukkingen of zinnen ten behoeve van de coherentie van de terminologie en zinsbouw doorheen de vertaling. De vertaling wordt door een mens uitgevoerd, maar met de hulp van het "geheugen" van de machine.

Terug naar top

Hoe wordt de eenheidsprijs van een vertaling bepaald?

De eenheidsprijs is bepaald door het talenpaar. Wanneer de bron- en/of doeltaal tot een talengroep behoren die aanleiding geeft tot een meerprijs, is de toegepaste eenheidsprijs deze van de taal met de hoogste meerprijs. Deze basisprijs kan dan nog verder verhoogd worden voor een uitvoering met dringendheid en/of buiten kantooruren en werkdagen, en eventueel voor het scannen en de OCR (optische karakterherkenning). Al onze prijzen zijn bovendien gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen door een jaarlijkse indexaanpassing.

Terug naar top

Waarom is er een prijsverschil volgens de talengroepen?

Dit vloeit voort uit de regels van vraag en aanbod, omdat de vertalers in die talen EN bekwaam in het onderwerp van de te vertalen tekst schaarser zijn in ons geografisch activiteitsgebied.

Deze talengroepen zijn:

 1. Europese talen - Factor: 1,000
  • Engels
  • Spaans
  • Frans
  • Italiaans
  • Nederlands
  • Portugees
  • Catalaans
 2. Europese Germaanse talen enz. - Factor: 1,167
  • Afrikaans
  • Duits
  • Baskisch
 3. Scandinavische, Slavische talen - Factor: 1,333
  • Wit-Russisch
  • Bulgaars
  • Tsjechisch
  • Deens
  • Estisch
  • Fins
  • Kroatisch
  • Hongaars
  • Armeens
  • Litouws
  • Lets
  • Macedonisch
  • Noors
  • Pools
  • Roemeens
  • Russisch
  • Slovaaks
  • Sloveens
  • Albanees
  • Servisch
  • Zweeds
  • Oekraïens
 4. Zeldzame Europese talen - Factor: 1,500
  • Grieks
  • Perzisch
  • Hebreeuws
  • Maltees
  • Turks
 5. Arabisch, Aziatische talen - Factor: 1,667
  • Arabisch
  • Hindi
  • Indonesisch
  • Japans
  • Koreaans
  • Latijn
  • Vietnamees
  • Chinees

Terug naar top

Welke is de prijsbenadering van TEET?

In de prijsstelling van taaldiensten, leven er op de markt twee verschillende benaderingen naast elkaar. De eerste benadering bestaat erin een vrij hoog basistarief te bepalen, maar dat nadien aanleiding geeft tot verminderingen voor de verschillende graden van herhaling in de te vertalen tekst. In de tweede benadering houdt het bepaalde basistarief echter al rekening met een algemene vermindering gebaseerd op de gemiddelde mate van herhaling die door de jaren heen kon vastgesteld worden. Dit basistarief is lager dan het eerste, maar wordt toegepast "zonder onderscheid". Dit is de benadering die we bij TEET toepassen.

Terug naar top

Hoe wordt de prijs van een vertaling berekend?

De prijs van een vertaling is het resultaat van de vermenigvuldiging van de eenheidsprijs (zie hierboven) en het volume, uitgedrukt in aantal woorden. De woordentelling wordt uitgevoerd op de brontekst indien deze wordt geleverd in een standaard desktopformaat, en zo niet op het vertaalde document. In het geval van een bestek, indien het te vertalen document geleverd wordt in een standaard desktopformaat, is de opgegeven prijs vast en definitief, zo niet is het een schatting die zal aangepast worden volgens het werkelijke volume.

Terug naar top

Welke facturatie-/betaalmethodes stelt TEET voor?
 • Particulieren: facturatie bij levering (*), contante betaling;
 • Ondernemingen - eerste bestelling: idem particulieren;
 • Ondernemingen - duurzame samenwerking: facturatie op einde maand, betaling na 30 dagen, einde maand.

(*): in geval van een (eerste) aanvraag van belangrijk volume zal een voorschot van 30% gevraagd worden voor de opdracht in productie gaat.

In alle gevallen vermelden onze bestekken en facturen duidelijk de toepasselijke voorwaarden, alsook onze bankgegevens (IBAN & BIC) te gebruiken voor uw betalingen.

Terug naar top

Wat is een normale uitvoeringstermijn?

Typisch, bij vertalingen, is een tussenkomst aan normale uitvoeringstermijn een tussenkomst:

 • die GEEN ENKELE herschikking vereist van de planning van de lopende opdrachten voor dezelfde en vooral voor andere klanten;
 • die kan uitgevoerd worden tijdens de normale werkuren (van maandag tot vrijdag, met uitsluiting van weekends en feestdagen);
 • die een normaal vertaalritme toelaat van +/- 350 woorden/uur (kan schommelen in functie van het onderwerp en de technische of lexicale moeilijkheid);
 • die toelaat het proeflezen/de kwaliteitscontrole uit te voeren de dag na beëindiging van de vertaalfase, ongeacht het einduur van de vertaling, aan een normaal ritme van +/- 1000 woorden/uur.

Voorbeeld voor een tekst van 1400 woorden:

 • L: geleverd op een maandag (werkdag) voor 16u00;
 • D: begin van de vertaling, opdracht in productie op woensdag (werkdag), duurtijd +/- 4 uur;
 • F: einde van de vertaling, diezelfde woensdag, uur zonder belang;
 • Pr: proeflezen op donderdag (werkdag), duurtijd +/- 1 ½ uur;
 • R: terugzending op donderdag, voor 12u00.

Ons online bestek hulpmiddel berekent, louter ter informatie, de normale uitvoeringstijd, in dagen.

Terug naar top

Waarom is er een meerprijs voor dringende vertalingen?

De meerprijs voor dringende uitvoering, die in alle sectoren wordt toegepast, is verantwoord door de verplichting de lopende planning te herschikken en beroep te doen op bijkomende middelen, teneinde in alle omstandigheden aan het geheel van onze klanten de beste kwaliteit te waarborgen in strikte naleving van de termijnen.

Terug naar top

Past TEET een minimumtarief toe, en waarom?

TEET past inderdaad een minimumtarief toe, dat overeenstemt met een uur werk (zie Tarief per 1 januari 2016 voor het huidige bedrag).

Ongeacht de duurtijd van de vertalingstussenkomst zelf, vergt elke tussenkomst aanverwant administratief en boekhoudkundig werk (bijv. communicatie voor, tijdens en na, bestek, planning, opvolging, facturatie, betalingen, aanmaningen, boekhoudkundige verwerking…). De marge uit tussenkomsten op zeer korte teksten is onvoldoende om dit administratief werk te dekken.

De toepassing van een minimumtarief is vergelijkbaar met de afzonderlijk aangerekende vaste "dossierkosten" in andere sectoren.

Terug naar top

Biedt TEET kortingen op volume aan?

Wij oordelen dat elke klant die op een regelmatige en herhaalde manier gebruik maakt van onze diensten, voor volumes die BEDUIDEND bijdragen tot onze jaarlijkse omzet, en voor zover er geen onbetaalde facturen zijn, daarvoor billijk moet beloond worden. Daartoe zetten wij, in samenspraak met de klant, een systeem op van een progressieve "key account"-korting die het voorwerp uitmaakt van een globale tariefovereenkomst die bij het begin van het jaar wordt medegedeeld en van toepassing is op alle in dat boekjaar (dat bij TEET het kalenderjaar van 1 januari tot 31 december volgt) geleverde aanvragen.

Terug naar top

Op welke soorten bestanden komt TEET tussen?

TEET kan tussenkomen op een groot aantal documenten / bestanden die tekst bevatten. Voor standaard desktopbestanden (Word, Excel, PowerPoint) of webpagina's (HTML, xHTML, XML), eerbiedigt onze vertaling getrouw de opmaak van het origineel. Voor andere documenten (bijv. fotocomposities, fax, fotokopies, grafische scans…), en behoudens andersluidende vraag van uwentwege, maakt de vertaling slechts het voorwerp uit van een minimale opmaak.

Terug naar top

Kan TEET ook beëdigde vertalingen leveren?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigde vertaler conform met het origineel verklaard wordt, door het aanbrengen van een aantekening zoals "beëdigde vertaling (conform met het origineel)" met zijn stempel, handtekening en datum. Een beëdigde vertaler is in wezen een taalexpert, justitieel medewerker, met de officiële titel van "vertaalexpert aan het Hof van Beroep" (of Hof van Cassatie). Dit statuut maakt het voorwerp uit van een regelmatige hernieuwing.

Als dusdanig heeft TEET het statuut niet van beëdigde vertaler, en zou het trouwens niet kunnen hebben, doch sommige van onze medewerkers wel. Wij kunnen dus op hen beroep doen om dergelijke aanvragen te behandelen.

Een beëdigde vertaling wordt gewoonlijk geëist voor de vertaling van documenten bestemd voor administraties (geboorte- of huwelijksakten, scheidingsvonnissen, identiteitsbewijzen, vennootschapstatuten en balansen), voor openbare aanbestedingen, de toekenning van visums of de vestiging in het buitenland.

Voorzie in de praktijk een termijn van drie tot tien werkdagen: als de zending van de documenten meestal mogelijk is op elektronische wijze, kan de terugzending enkel via de post (of per drager) gebeuren.

Noteer echter dat in het raam van de Europese eenmaking, er een "Europese" versie bestaat van een groot aantal documenten dat afgeleverd wordt door de Lidstaten (bijv. uittreksels en attesten van burgerlijke stand). U hoeft enkel de Europese versie te vragen aan de openbare instelling (van een Lidstaat) in kwestie, die dezelfde wettelijke en administratieve waarde zal hebben als de overeenstemmende administratieve documenten die door het vragende (Europese) land worden afgeleverd.

Terug naar top