Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

TEET beoogt met deze website het publiek informatie over zijn diensten en initiatieven in het algemeen te leveren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

TEET kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover TEET geen zeggenschap heeft en waarvoor TEET geen verantwoordelijkheid draagt.

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave onze tussenkomstvoorwaarden vormt. Uitsluitend de bestekken en prijsoffertes opgemaakt voor een welbepaald verzoek zijn bindend.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn opgemaakt of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet waarborgen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. TEET aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van TEET te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.